Som bonde är du helt beroende av årstidernas stabilitet, där det kommer lagom regn och torka för att skörden ska bli god. Därför försöker många lantbrukare idag göra sin verksamhet så hållbar som möjligt. Skördarna har minskat successivt under det senaste decenniet på grund av alltför höga koldioxidhalter i atmosfären, och det är nödvändigt att alla i samhället gör sitt bästa för att återskapa ett stabilt klimat och rik biologisk mångfald.

Hos Blinto hittar du begagnade lantbruksmaskiner som traktorer, traktorgrävare, skogskärror och rundbalspressar. Oavsett vilka behov du har när det gäller att uppdatera maskinparken har Blinto något för dig. Begagnade lantbruksmaskiner är ofta av lika god kvalitet som nya, med gott underhåll och regelbundna inspektioner. Du sparar också mycket pengar på att handla cirkulärt, samtidigt som du kraftigt sänker gårdens utsläpp och ekologiska fotavtryck.

Rik biologisk mångfald viktig för matproduktionen

För att kunna bedriva jordbruk är vi fullständigt beroende av en rik biologisk mångfald. Ekosystemen bryter ner växtmaterial och gör då näringsämnen tillgängliga, samtidigt som de pollinerar växter och håller igång vattenflöden. När vi har friska ekosystem får vi också en bättre motståndskraft mot klimatförändringar. Under andra halvan av 1900-talet har dock odlingsfälten blivit större och den biologiska mångfalden har minskat kraftigt. Betesmarker har omvandlats till skog och åkrar har fått växa igen. Detta gör det mer nödvändigt än någonsin att satsa på ett hållbart lantbruk som stabiliserar klimatet och stärker biologisk mångfald.

Förbättra biologisk mångfald

Som markägare har du stora möjligheter att själv stärka den biologiska mångfalden och öka markens förmåga till upptag av koldioxid. Du kan plantera inhemska växter, gärna rödlistade sådana för att förbättra tillståndet för de växtarter som har minskat i antal. Detta stärker också pollinerare som vilda bin och fjärilar, som också har fått det allt svårare att överleva. Du kan samla vilda fröer från omgivande mark, eller beställa inhemska fröer på nätet.